Pierwszy Impuls2 ŁKA zaprezentowany

W Newag S.A. w Nowym Sączu zakoń­czyła się produkcja pierwszego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Prze­woź­nik jako pierw­szy w Pol­sce otrzyma pociąg nowej gene­ra­cji. Impuls 2 będzie dłuż­szy, jesz­cze bar­dziej nie­za­wodny i kom­for­towy. Od grud­nia będą z nich korzy­stać pasażerowie.

 Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna zamó­wiła od Newagu 14 trzy­czło­no­wych pojaz­dów. Pierw­szy pojazd został ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wany 18 czerwca w nowo­są­dec­kiej fabryce. Pod koniec czerwca pojazd roz­pocz­nie testy w Kra­ko­wie, na początku lipca na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie. Euro­pej­ska pre­miera pojazdu odbę­dzie się w Ber­li­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Kolej­nic­twa Inno­trans. We wrze­śniu zapre­zen­to­wany zosta­nie także w Łodzi.

Dostawa pojaz­dów Impuls 2 roz­pocz­nie drugi etap roz­woju Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Nowe pociągi pozwolą na roz­wój siatki połą­czeń o kolejne mia­sta woje­wódz­twa łódzkiego. Dzięki ŁKA i rekor­do­wym wyni­kom prze­wie­zio­nych pasa­że­rów za 2017 rok Łódzkie odno­to­wało naj­wyż­szy ze wszyst­kich woje­wództw wzrost ruchu kole­jo­wego w Pol­sce – mówi Witold Stę­pień, mar­sza­łek Woje­wódz­twa Łódzkiego. Jak widać miesz­kańcy doce­niają nowo­cze­sny tabor i wysoki kom­fort podróży – dodaje.

Impulsy to pociągi nowo­cze­sne. Róż­nice w sto­sunku do pojaz­dów pierw­szej gene­ra­cji są zauważalne.

Cie­szymy się, że możemy dzi­siaj w obec­no­ści Pana Mar­szałka Witolda Stęp­nia oraz Pre­zesa Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej Janu­sza Mali­now­skiego, zapre­zen­to­wać pierw­szy z pojaz­dów Impuls 2 wypro­du­ko­wa­nych dla woj. łódzkiego. Wie­rzymy, że wie­lo­let­nie doświad­cze­nia eks­plo­ata­cyjne Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych IMPULS dają gwa­ran­cję bar­dzo wyso­kiej dostęp­no­ści i nie­za­wod­no­ści pojaz­dów Impuls dru­giej gene­ra­cji. Pre­zen­to­wany pojazd speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia Tech­nicz­nych Spe­cy­fi­ka­cji Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (2014), gwa­ran­tu­jąc pasa­że­rom kom­for­tową i bez­pieczną podróż – mówi Józef Micha­lik, Wice­pre­zes NEWAG S.A.

W pocią­gach dla ŁKA znajdą się także nowo­ści takie jak strefa dzie­cięca ze sto­łem z nadru­kiem gry plan­szo­wej i kostką do gry, sto­liki pod­okienne w ukła­dzie foteli vis a vis, defi­bry­la­tory i nume­ra­cja miejsc.

Przy­go­to­wu­jąc prze­targ na dostawę nowych pojaz­dów wzię­li­śmy pod uwagę nasze dotych­cza­sowe doświad­cze­nia i suge­stie pasa­że­rów. Prze­wo­zimy coraz wię­cej osób i stąd decy­zja o zamó­wie­niu dłuż­szych, trzy­czło­no­wych pojaz­dów – mówi Janusz Mali­now­ski, pre­zes Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej — Naj­więk­sza fre­kwen­cja wystę­puje w obsza­rze aglo­me­ra­cji łódzkiej, dla­tego pociągi są bez­stop­niowe z dużą ilo­ścią drzwi, co mam uła­twić wymianę pasa­że­rów. Sta­wiamy na nowo­cze­sność i kom­fort — Impulsy będą posia­dały bez­płatne wifi, gniazdka elek­tryczne z łado­war­kami usb, bile­to­maty, moni­tory i miej­sca na rowery – dodaje.

Od grud­nia nowe pociągi będą kur­so­wały po woje­wódz­twie łódzkim. Impulsy wyru­szą do Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego, Radom­ska i Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. ŁKA obsłuży także połą­cze­nia na tra­sie Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno w pół­noc­nej czę­ści województwa oraz trasy obsługiwane dotychczas.

War­tość zamó­wie­nia to 266 968 762,35 zł. brutto. Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódzkiego w kwo­cie  164 586 425,39 zł. Dostawca będzie odpo­wie­dzialny rów­nież za utrzy­ma­nie pojaz­dów przez okres 12 lat.

źródło: Newag Nowy Sącz

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Infolinia

PKP Intercity

19 757

Przewozy Regionalne

703 20 20 20

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

(42) 205 55 15

Godziny otwarcia

ZDUŃSKA WOLA

Kasa czynna:

Pon - pt 6:00 - 18:50

Sobota 6:00 - 17:00

Niedziela 7:00 - 18:00

 

SIERADZ

Dworzec:

5:30 - 21:30

Kasa czynna:

Pon - pt 6:30 - 19:00

Sobota 7:00 - 18:00

Niedziela 7:00 - 19:00

 

Toplista Stron Kolejowych Kolejowa Toplista

Współpracujemy z

stat4u